Acatistul Sfantului Iov de la Poceaev - PAROHIA VARESE

Du-te la conținut

Acatistul Sfântului Iov, egumenul din PoceaevAcatistul Sfântului Iov, egumenul din Poceaev

Viaţa Sfântului Iov de la Poceaev (28 octombrie)
Rugaciunile incepatoare, apoi:
Condacul 1
Alesule şi făcătorule de minuni al pământului Rusiei, a toată lumea fiind bun învăţător, în rugăciuni stăruitor, Preacuvioase Părinte Iov, cu viaţa ta curată ai luminat mănăstirea ta şi pe dreptslăvitorii creştini cu laude de mulţumire. Ştiind că ai îndrăzneală către Domnul şi că înaintea Lui stai cu bucurie din suflet, pentru sufletele noastre neadormit luptător fiind, cu bucurie din inimă strigăm ţie: Bucură-te preaslăvite Iov, plăcutule al lui Dumnezeu şi Mănăstirii Poceaevului împodobire.
Icosul 1
Înger bine vestitor cu adevărat te-ai arătat oamenilor, când Biserica fiind înviforată de vrăjmaşi, tu Părinte Iov, cu scrisorile tale şi cu tipărirea sfintelor cărţi, dar mai mult cu viaţa ta cea plăcută lui Dumnezeu şi slăvita ta mutare către Domnul, acum înainte stătător fiind, te arăţi cald rugător înaintea Prestolului Stăpânului. Pentru aceasta strigăm ţie:
Bucură-te, căci cu adevărat ostaş bun al Bisericii lui Hristos eşti;
Bucură-te, al ortodoxiei luminat luminător;
Bucură-te, că pe părinţi de eresuri i-ai păzit;
Bucură-te, că pe fiii lor cu bună cucernicie i-ai întărit;
Bucură-te, că pentru mântuirea sufletului tău casa părinţilor din copilărie o ai părăsit;
Bucură-te, că pentru sufletul tău ai purtat grijă mai mult decât pentru toate;
Bucură-te, că de a ta luptă copilărească acei bătrâni s-au mirat;
Bucură-te, că din tinereţile tale în ceata îngerilor ai fost numărat;
Bucură-te, că prin viaţa ta Mănăstirea Ugorniţa s-a luminat;
Bucură-te, că cu multele tale osteneli Mănăstirea Dubenskaia o ai preaslăvit;
Bucură-te, că pe cei neputincioşi în credinţă i-ai întărit;
Bucură-te, că celor neputincioşi înţelegere eşti;
Bucură-te preaslăvite Iov, plăcutule al lui Dumnezeu şi Mănăstirii Poceaevului împodobire.
Condacul 2
Văzând călugării Ugorniţei osârdia ta sporind în viaţa duhovnicească, schimonah şi preot pe tine te-au ales. Şi te-au orânduit mai ales în pământul Voliniei unde văzând că osteneşti mai mult luptându-te, te-au ales pe tine a fi în cetatea Dubensk, pentru a sfărâma pornirile ereticilor, şi cu nelenevire pe drept credinciosul norod spre cârma duhovnicească l-ai adus Domnului grăind: Aliluia.
Icosul 2
Minte cu adevărat desăvârşită ai arătat tu, părinte Iov, atunci când pentru liniştea sufletească a te sălăşlui pe muntele Poceaevului te-ai retras şi în loc de a fi egumenul mănăstirii ai ales mai bine a te preda în mai bună luptă pentru Dumnezeu. Iar pe tine te-au învrednicit de o îndoită egumenie fraţii Poceaevului, strigând ţie cu bucurie:
Bucură-te, noule al nostru părinte şi prealuminate;
Bucură-te, chip al cucerniciei;
Bucură-te, că egumenia ca o ascultare ai primit-o;
Bucură-te, că lui Dumnezeu şi aproapelui cu bună voinţă te-ai osândit;
Bucură-te, că în conducere chip al smereniei a lui Hristos se arată;
Bucură-te, că pentru aceea şi sufletele noastre au aflat odihnă;
Bucură-te, că pentru norod multe rugăciuni înalţi;
Bucură-te, că asupra dracilor cu bărbăţie te-ai înarmat;
Bucură-te, că cu acestea înaintea îngerilor te-ai împărtăşit;
Bucură-te, că bun cârmaci către mântuire nouă te-ai arătat;
Bucură-te, celor leneşi mustrător;
Bucură-te, celor ce se mântuiesc îndrăzneală;
Bucură-te preaslăvite Iov, plăcutule al lui Dumnezeu şi Mănăstirii Poceaevului împodobire.
Condacul 3
Dumnezeu te-a îmbogăţit cu puterea Duhului Sfânt, prea înţelepte părinte Iov, atunci când răul acela a furat grâul. Deci l-ai mustrat şi iertare i-ai dăruit. Şi când a adus ceea ce a ascuns, tu grâul l-ai înapoiat lui pentru mântuirea lui, şi pe cel flămând, cu cuvântul l-ai săturat. Acestea făcând i-ai muiat sufletul lui împietrit şi l-ai învăţat să cânte lui Dumnezeu: Aliluia.
Icosul 3
Având pururea grijă de sufletul tău, preacuvioase părinte Iov, ai iubit mai mult a te încuia în rugăciune în peşteră, unde ziua şi noaptea în rugăciuni petreceai şi cu Dumnezeu vorbeai, pentru aceea şi lumina Darului lui Dumnezeu a luminat peştera cea întunecoasă ca oarecând muntele Taborului şi ne-ai învăţat să strigăm ţie aşa:
Bucură-te, că rugăciuni neîncetat ca o tămâie înalţi;
Bucură-te, că lacrimi ca dintr-o fântână izvorăsc;
Bucură-te, că celor de demult pustnici ai Lavrei din Kiev te-ai asemănat;
Bucură-te, că darurile lor cele bune le-ai câştigat;
Bucură-te, că cu rugăciunile tale, pe fraţi în răbdare i-ai întărit;
Bucură-te, că cu suspinurile tale pe demoni de la mănăstirea ta i-ai alungat;
Bucură-te, că din peştera cea întunecoasă la lumina cea Cerească ai ajuns;
Bucură-te, că şi sufletelor noastre cele pătimaşe, Darul lui Dumnezeu ai adus;
Bucură-te, diamant mai tare decât stânca Poceaevului;
Bucură-te, slăvite luminătorule al ţării noastre;
Bucură-te, stâlp slăvit a Bisericii a toată lumea;
Bucură-te, al tuturor ce se roagă scăpare;
Bucură-te preaslăvite Iov, plăcutule al lui Dumnezeu şi Mănăstirii Poceaevului împodobire.
Condacul 4
Dorind a alunga viforul născocirilor ereticilor, ai fost de Dumnezeu păzit în cetatea Kievului şi acolo împreună cu Sfântul Sobor al dreptslăvitorilor creştini, credinţa cea adevărată ai mărturisit. Asemenea şi pe oameni sfătuind, cărţile sfinte în mănăstirea Poceaevului n-ai încetat a le aduce, şi tuturor celor ce le citesc pe dânsele, credinţa cea adevărată să păzească i-ai sfătuit şi astfel cu dreapta slavoslovie să cântăm lui Dumnezeu: Aliluia.
Icosul 4
Fraţii mănăstirii multe lacrimi au vărsat din ochi auzind necontenit rugăciunea lui Iisus grăită de gura ta părinte Iov, şi povăţuiţi au fost cu sfaturile cele de învăţătură, pildă fiind cu viaţa ta, pentru aceea cu umilinţă grăiau:
Bucură-te, al nostru rugător prea bun;
Bucură-te, învăţătorul nostru cel prea blând;
Bucură-te, că lacrimi dătătoare de bine izvorăşti;
Bucură-te, că inimile noastre le umileşti;
Bucură-te, că jertfă duhovnicească necontenit Domnului înalţi;
Bucură-te, că mângâierea raiului o ai pururea în mintea ta şi o înalţi;
Bucură-te, că Botezătorului întru îndelunga răbdare l-ai întrecut;
Bucură-te, că de acele daruri îndoite te-ai învrednicit;
Bucură-te, celor săraci hrănitorului şi celor scârbiţi mângâietorule;
Bucură-te preaslăvite Iov, plăcutule al lui Dumnezeu şi Mănăstirii Poceaevului împodobire.
Condacul 5
Stelei celei cu dumnezeiască mergere te-ai asemănat preacuvioase părinte Iov, înconjurând pământul Galiţiei şi Voliniei. Cu lumina pravosloviei toate le-ai luminat şi cu îndoite osteneli ai insuflat în inimile celor drept credincioşi credinţa cea adevărată, iar pe cei leneşi i-ai îndemnat spre a cânta lui Dumnezeu: Aliluia.
Icosul 5
Văzând călugării şi oamenii cei simpli pe egumenul Poceaevului săpând pământul, răsădind pomi, cărând gunoi, smerindu-se pe sine ca alt Damaschin, s-au mirat şi toată mândria ereticească o au urât, iar sufletele în dreapta credinţă întărindu-se au grăit aşa:
Bucură-te, al luptei bun conducător fiind;
Bucură-te, adevăratei credinţe întăritorule;
Bucură-te, că mândria cea rea a ereticilor o ai smerit;
Bucură-te, că prin tine frumuseţea bunei credinţe am cunoscut;
Bucură-te, că prin tine deşertăciunea lumească s-a călcat;
Bucură-te, că celor bogaţi ai lumii acesteia eşti bun povăţuitor;
Bucură-te, că celor ce se ostenesc le eşti mângâiere;
Bucură-te, că crucea de bună voie o ai luat;
Bucură-te, că lui Pavel făcătorului de corturi o ai urmat;
Bucură-te, că lui Hristos Dumnezeu rob bun eşti;
Bucură-te preaslăvite Iov, plăcutule al lui Dumnezeu şi Mănăstirii Poceaevului împodobire.
Condacul 6
Propovăduitor al pravoslavnicii credinţe, cu bună cucernicie toată viaţa ta ai fost preacuvioase părinte Iov. Iar prin sfânta ta mutare s-a pecetluit sfârşitul vieţii tale, după cum ai prezis, cu o săptămână înaintea sfârşitul tău. Şi bolnav fiind te-ai învrednicit a te împărtăşi cu Sfintele Taine ale lui Hristos, nicidecum părându-ţi rău de veacul acesta, chiar vrând a te dezlega şi cu Hristos a fi, pentru a cânta neîncetat cântarea serafimilor: Aliluia.
Icosul 6
Cu bună podoabă şi înfrumuseţat a răsărit sfânt trupul tău cel neînsufleţit, preacuvioase părinte Iov, pe care în viaţă cu învăţătura ta cu post şi cu multe osteneli l-ai sfărâmat. Pentru aceea Dumnezeu după adormirea ta, cu neputrezirea şi cu buna mireasmă te-a proslăvit, iar pe noi ne-a învăţat a cânta ţie aşa:
Bucură-te, locuitor ceresc;
Bucură-te şi al pământenilor rugător;
Bucură-te, că mutarea ta de pe pământ mai înainte ai preavăzut-o;
Bucură-te, că de acestea cu căldură te-ai bucurat;
Bucură-te, că pe noi a nădăjdui în mila lui Dumnezeu ne înveţi;
Bucură-te, că şi pe noi ne întăreşti neînfricaţi a fi în ceasul morţii;
Bucură-te, că pe cei ce iubesc viaţa aceasta trecătoare îi mustri;
Bucură-te, că la învierea cea de apoi martor le eşti cu trupul neputrezit;
Bucură-te, că cu trupul tău în viaţă cu osârdie l-ai răstignit;
Bucură-te, că şi după moartea ta acelaşi bun miros ai arătat;
Bucură-te, că pe cei necredincioşi în faţă i-ai mustrat;
Bucură-te, că celor ce nădăjduiesc întru tine bună întărire eşti;
Bucură-te preaslăvite Iov, plăcutule al lui Dumnezeu şi Mănăstirii Poceaevului împodobire.
Condacul 7
Vrând Dumnezeu ca neputrezirea moaştelor preacuviosului Iov să o arate, şi pentru a încredinţa Biserica, de trei ori l-a arătat Mitropolitului Dionisie în vis ca precum ar fi viu. Şi voia lui Dumnezeu vestindu-i-se, preamăreşte pe Atotţiitorul şi pe plăcutul Lui cu cântarea: Aliluia.
Icosul 7
Nou înainte stătător pentru toată lumea şi făcător de minuni te-a văzut pe tine Sfântul Sobor. Iar călugării şi oamenii când au văzut pe Dionisie venind la muntele Poceaevului şi ştiind viaţa ta, au poruncit ca cinstitul tău trup să fie scos din sânurile pământului, arătându-se neputred şi plin de bună mireasmă, minuni şi vindecări izvorând. Pentru aceasta toţi cântăm:
Bucură-te, noule şi mare făcător de minuni;
Bucură-te, că părtaş cu sfinţii eşti;
Bucură-te, că pământul Voliniei cu mormântarea ta l-ai sfinţit;
Bucură-te, că cu descoperirea sfintelor tale moaşte ne-ai întărit pe noi în dreapta credinţă;
Bucură-te, că prin tine primesc vindecări şchiopii şi orbii;
Bucură-te, că de trupul tău cel neputred diavolii se înfricoşează;
Bucură-te, că şi pe cei ce stăm înaintea sfântului tău mormânt ne umpli de umilinţă;
Bucură-te, că dorind ai luptat pentru mănăstirea noastră;
Bucură-te, că precum ai fi viu multora te-ai arătat după moarte;
Bucură-te, că cu duhul puterilor Cereşti te-ai împărtăşit;
Bucură-te, că izvorăşti minuni;
Bucură-te, că asupra diavolilor nouă ne eşti tare ajutător;
Bucură-te preaslăvite Iov, plăcutule al lui Dumnezeu şi Mănăstirii Poceaevului împodobire.
Condacul 8
Străine şi minunate minuni ai arătat preacuvioase părinte Iov, atunci când degrabă după adormirea ta te-ai arătat stând în mijlocul a doi îngeri, rugându-te în Biserica Poceaevului şi o basma plină cu mir, oarecărei fecioare i-ai dat, pentru a se pune pe rănile bolnavei Efimiei de către egumenul Dosoftei, iar aceea vindecare primind, degrabă la mormântul tău a alergat sănătoasă şi căzând a cântat lui Dumnezeu laudă: Aliluia.
Icosul 8
Cu adevărat cu totul fiind acoperământ şi apărător preaslăvit părinte Iov, acest binecredincios norod a înţeles când te-a văzut în ceruri rugându-te Născătoarei de Dumnezeu, pentru apărarea sfintei Lavre, călugării şi ceilalţi oamenii fiind înconjuraţi de agareni, cu smerenie au început a cânta ţie:
Bucură-te, puternicul nostru apărător;
Bucură-te, al sfintei mănăstiri zid nebiruit;
Bucură-te, că năvălirea agarenilor o ai împrăştiat;
Bucură-te, că săgeţile lor s-au întors înapoi;
Bucură-te, că ai rugat puterile îngereşti ca săgeţile să le fie acelora spre împărtăşire;
Bucură-te, că atunci prea mulţi din oamenii agareni către Hristos i-ai adus;
Bucură-te, că pe ostaşii care se oşteau asupra sfintei mănăstiri i-ai prefăcut în fraţi de ascultare;
Bucură-te, că pe cei nesupuşi în fugă i-ai prefăcut;
Bucură-te, că pe acei îndrăzneţi hulitori de Dumnezeu i-ai ruşinat;
Bucură-te, că răbdarea credincioşilor o ai încununat;
Bucură-te, că pe acei care au nădăjduit întru tine nu i-ai ruşinat;
Bucură-te, că pe rugătorii tăi i-ai mântuit şi proslăvit;
Bucură-te preaslăvite Iov, plăcutule al lui Dumnezeu şi Mănăstirii Poceaevului împodobire.
Condacul 9
Toată abaterea şi îndoiala norodului în credinţă, în sfântul tău lăcaş preacuvioase părinte Iov o ai iertat şi cu rugăciunile tale tot pământul Volinei către pravoslavnica credinţă l-ai întors, şi sfinţenia sfintei Lavre a Poceaevului întru dreapta credinţă o ai îngăduit. Pentru aceasta astăzi mulţime multă de credincioşi, cu inima şi cu gura, sfintele tale moaşte le sărută, iar lui Dumnezeu aduc lauda: Aliluia.
Icosul 9
Ritori ai slavei tale s-au arătat arhiereii cei binecredincioşi şi Sfinţitul Sobor, atunci când sfintele tale moaşte au fost ascunse de cei care s-au lepădat de dreapta credinţă. Iar pe urmă au fost iarăşi scoase şi aduse în sfânta Biserică ca iarăşi credincioşii creştini să se închine zicând:
Bucură-te, soare al creştinilor;
Bucură-te, stea a Bisericii adevărate;
Bucură-te, lumina luminii dreptăţii din întunericul nopţii răsărind;
Bucură-te, raza de lumină care ai gonit întunericul ereticilor;
Bucură-te, că din nou sfintele tale moaşte izvorăsc minuni;
Bucură-te, că celor ce s-au lepădat de dreapta credinţă în cele din urmă i-ai mustrat;
Bucură-te, că rugăciunile credincioşilor a le împlini n-ai încetat;
Bucură-te, că greşelile părinţilor noştri nu le-ai pomenit;
Bucură-te, că şi pe noi ne-ai învăţat a ierta greşalele vrăjmaşilor noştri;
Bucură-te, că pe noi întru îndelungă răbdare ne-ai întărit;
Bucură-te, că pe cei puţini la suflet i-ai mângâiat;
Bucură-te, că pe cei ce se pocăiesc iertare de greşeli le dăruieşti;
Bucură-te preaslăvite Iov, plăcutule al lui Dumnezeu şi Mănăstirii Poceaevului împodobire.
Condacul 10
Spre mântuirea noastră să fii şi acum mijlocitor preacuvioase părinte Iov, pentru multele rele obiceiuri pe care necuraţii duşmani le-au adus în ţara noastră, şi pentru aceea tăria noastră a scăzut. Dar noi cu inima umilită cădem la apărarea ta ca la un înainte stătător nădăjduind, şi cântând lui Dumnezeu: Aliluia.
Icosul 10
Zid tare al pravoslavnicei credinţe în pământul Volinei şi Galiţiei toată viaţa ta ai fost preacuvioase părinte Iov. Dar şi după mutarea ta, cu minuni şi cu descoperirea pentru adevăr ai biruit, încă şi nevăzut cu sufletele fiilor tăi vorbeşti, ca toţi să-ţi cântăm ţie:
Bucură-te, că la Domnul îndrăzneală pentru noi ai câştigat;
Bucură-te, al mântuirii noastre luminătorule;
Bucură-te, că ispitele celor răi le îndreptezi;
Bucură-te, că pentru aceea şi darul vindecării ai luat;
Bucură-te, că cu îngerii astăzi în rai te veseleşti;
Bucură-te, că cu Apostolii şi cu Mucenicii te veseleşti, dănţuieşti şi săltezi;
Bucură-te, că împreună cu dânşii pentru biserică eşti înainte stătător;
Bucură-te, că mila lui Dumnezeu pentru noi tu mijloceşti;
Bucură-te, că pe cei ce se pocăiesc încă în viaţă fiind i-ai iubit;
Bucură-te, că şi acum rugăciunile acelora ca tămâia înaintea Prestolului ceresc le înalţi;
Bucură-te, că tuturor care se roagă ţie le eşti grabnic ascultător;
Bucură-te, că celor smeriţi cu inima le eşti acoperământ;
Bucură-te preaslăvite Iov, plăcutule al lui Dumnezeu şi Mănăstirii Poceaevului împodobire.
Condacul 11
Cântarea noastră cea de mulţumire ce o aducem ţie din dragoste curată, primeşte-o plăcutule al lui Dumnezeu şi precum cei doi bani ai văduvei aşa şi bogăţia noastră cea duhovnicească înaintea ta să fie primită. Sărac eşti, dar îmbogăţit cu fapte bune. Încă cu umilinţă, suspinare pentru păcatele noastre aducem ţie şi cu mulţumirea pentru slava faptelor tale bune ne mângâiem, cântând lui Dumnezeu: Aliluia.
Icosul 11
Stâlp luminător dreptei credinţe cu buna cucernicie ai fost părinte Iov, cu cuvântul, cu viaţa, cu dragostea, cu credinţa, cu curăţia. Întru care şi pe noi cu rugăciunile tale ne întăreşti de orice eresuri şi obiceiuri rele. Departe de la noi alungă-le, ca cu mulţumire să facem ţie cântare aşa:
Bucură-te, al lui Dumnezeu alesule rob;
Bucură-te, că împreună vorbitor eşti cu îngerii;
Bucură-te, că de la noi duhul blândeţii şi dragostei tale nu l-ai îndepărtat;
Bucură-te, că şi nouă din darul duhului tău tu ne împarţi;
Bucură-te, că văzând trupul tău neputred la lupta contra patimilor ne înarmezi;
Bucură-te, că acei care ştiu despre viaţa ta sufleteşte se silesc a se curăţi;
Bucură-te, că cu osârdie despre mântuirea noastră ne-ai învăţat;
Bucură-te, că cu cei de aproape pentru mântuire cu noi ne-ai învăţat a ne lupta;
Bucură-te, că râvnă pentru dreapta credinţă în inimile noastre ai aprins;
Bucură-te, că cu pocăinţă pentru greşeli sufletele noastre le-ai smerit;
Bucură-te, că visurile cele duhovniceşti le-ai împrăştiat;
Bucură-te, că bărbăţie duhovnicească nouă ne-ai dăruit;
Bucură-te preaslăvite Iov, plăcutule al lui Dumnezeu şi Mănăstirii Poceaevului împodobire.
Condacul 12
Având neîncetate daruri şi rugăciuni, negrijindu-te pentru trupul tău, către aproapele tău bucurie duhovnicească din destul ai câştigat părinte Iov. Pentru aceasta şi pe noi cei leneşi şi păcătoşi, părtaşi acelora şi puternici ne fă părinte, cu rugăciunile tale din munca patimilor ne izbăveşte, ca să-i cântăm lui Dumnezeu: Aliluia.
Icosul 12
Cântând a ta minunată viaţă pe pământ şi la ceruri primind laudele acestea, te rugăm pe tine preacuvioase părinte Iov, întăreşte pururea cu rugăciunile tale dreptmăritoarea credinţă. Toată Biserica lui Hristos, pe pământ contra necredinţei şi a eresurilor o păzeşte şi o întăreşte, iar laudele noastre nu le depărta, celor care grăim ţie aşa:
Bucură-te, că slujitor al Apostolilor ai fost părtaş;
Bucură-te, că luptător pustnicesc ai devenit;
Bucură-te, că chip bun ai fost al sărăciei duhovniceşti;
Bucură-te, că cu smerenia şi cu blândeţea sufletului pe
furii cei făcători de rele, ca o moştenire Domnului i-ai adus;
Bucură-te, că mult plâns duhovnicesc ai câştigat;
Bucură-te, că pe acei flămânzi şi însetoşaţi de dreptate acum în locaşurile lui Dumnezeu îi saturi;
Bucură-te, că de la Dumnezeu cu cei milostivi ai fost miluit şi proslăvit;
Bucură-te, că cu toţi cei curaţi cu inima faţă către faţă priveşti;
Bucură-te, că prin noi la cele Cereşti cu dragoste ne înveţi a privi;
Bucură-te, că tuturor care se ostenesc pentru dreapta credinţă ajutor le dăruieşti;
Bucură-te, că lăcaşul tău de orice răutate îl păzeşti;
Bucură-te, că pentru toată lumea rugăciuni către Domnul înalţi;
Bucură-te preaslăvite Iov, plăcutule al lui Dumnezeu şi Mănăstirii Poceaevului împodobire.
Condacul 13
O! Întru tot fericite preacuvioase părinte Iov, mare râvnitor al dreptei credinţe şi al ereticilor gonitor, primeşte această puţină rugăciune a noastră, adusă ţie din inimă smerită. Nu ne lepăda, ci fii nouă totdeauna în credinţă şi în pocăinţă îndrumător şi în lupte bun ajutător. Înaintea Domnului fii neobosit rugător pentru noi când cântăm lui Dumnezeu: Aliluia.
Rugăciune către preacuviosul părintele nostru Iov
O, preacuvioase părinte Iov, fiind pildă călugărilor cu viaţa ta, iubitor de osteneli, îndrumător de Dumnezeu, înţelept chip al smereniei, al iubirii de fraţi şi de săraci, al răbdării şi privegherii de toată noaptea, din tinereţe ai fost neobosit apărător al credinţei şi neîntrecut luptător al pământului Voliniei şi Galiţiei, făclie de Dumnezeu luminată a Mănăstirii Poceaevului, caută cu ochiul tău cel făcător de bine spre noi nevrednicii, că spre tine în fiecare zi alergăm. Acest iubitor de Dumnezeu, norod al tău, care ne-am adunat înaintea mult vindecătoarelor tale moaşte, cu bună cuviinţă cădem către tine, fiind înainte stătător pentru noi cere de la Stăpânul Preaînalt să ne dea Dar şi toate cele bune pentru viaţa noastră.
Pe cei bolnavi îi tămăduieşte, pe cei puţini la suflet îi îmbărbătează, pe cei scârbiţi îi mângâie, pe cei obijduiţi îi întăreşte, pe cei aruncaţi la pământ îi scoală. Tuturor toate binefacerile tale după a fiecăruia trebuinţă şi nevoie le dăruieşte, întru mântuirea sufletului şi sănătatea trupului. Înalţă plăcutule al lui Dumnezeu atotputernica ta rugăciune pentru ţara aceasta, ca să fie într-însa pace, linişte, bună cucernicie şi zile bune, şi prin propovăduire să se întărească în oamenii buni dreapta credinţă, iar în cei răi frica de Dumnezeu şi temere, ca să se întoarcă de la cel rău şi să facă bine. Ca astfel în ţara noastră Împărăţia lui Hristos să crească, să se înmulţească şi să se proslăvească într-însa Dumnezeu cel minunat întru sfinţii Săi, căruia i se cuvine toată slava, cinstea şi închinăciunea, Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor Amin.


BISERICA ORODOXA ROMANA
Parohia Sfintii Ciprian si Iustina  
Viale Europa 102 - Varese|  +39 3891036838
Înapoi la cuprins